മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

beware Edit
    കരുതിയിരിക്കുക, അപകടം പിണയാതെ സൂക്ഷിക്കുക


beware Edit
Verb
    be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to
eg: Beware of telephone salesmen


Entries from Olam Open Database

Beware(verb)::
    കരുതിയിരിക്കുക,
    അപകടം പിണയാതെ സൂക്ഷിക്കുക,
    സൂക്ഷിക്കുക,
    ജാഗ്രതയോടിരിക്കുക,
    കരുതുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unsaid, അഗ്രസന്ധാനി, രോഗപീഡ, സാമുദ്രികശാസ്ത്രം, ദേവയാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean