മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

betoken Edit
    സൂചിപ്പിക്കുക, മുന്നറിയിക്കുക


betoken Edit
Verb
    be a signal for or a symptom of


betoken Edit
Verb
    indicate by signs


Entries from Olam Open Database

Betoken(verb)::
    സൂചിപ്പിക്കുക,
    മുന്നറിയിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monitor, rhyme, subhuman, ആസ്ഫുരിത, ആധായകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean