മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bespatter Edit
    ചെളിതെറിപ്പിക്കുക


bespatter Edit
Verb
    spot, splash, or soil


Entries from Olam Open Database

Bespatter(verb)::
    ചെളിതെറിപ്പിക്കുക,
    ദൂഷണം പറയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bus, maim, ചുടുക, വര്‍ണ്ണനീയ, വ്യവച്ഛിന്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean