മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

besom Edit
    ചുള്ളിക്കമ്പുകള്‍ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ചൂല്‍


besom Edit
Noun
    a broom made of twigs tied together on a long handle


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pie, അംബുവിഹാരം, പ്രിയസഖം, ബീജന്യാസം, മൗഖിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean