മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

belie Edit
    തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടാക്കുക, പൊളി പറയുക


belie Edit
Verb
    be in contradiction with


belie Edit
Verb
    represent falsely


Entries from Olam Open Database

Belie(verb)::
    മോശം അഭിപ്രായം സൃഷ്ടിക്കുക,
    തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടാക്കുക,
    പൊളി പറയുക,
    കളവാണെന്നു കാണിക്കുക,
    എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുക,
    തെറ്റായി ധരിപ്പിക്കുക,
    സത്യമല്ലെന്നു കാട്ടുക,
    പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sub, upturn, അധിദന്തം, അജാജീവി, ചേണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean