മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bedlam Edit
    ഭ്രാന്താലയം, ബഹളസ്ഥലം


bedlam Edit
Noun
    a state of extreme confusion and disorder


Bedlam Edit
Noun
    pejorative term for an insane asylum


Entries from Olam Open Database

Bedlam(noun)::
    കോലാഹലം,
    ഭ്രാന്താലയം,
    ബഹളസ്ഥലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ uncharted, അപചന്‍, ആശ്ചര്യപ്പെടുക, ചന്ദ്രക്കല, മലരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean