മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

beauteous Edit
    സൗന്ദര്യമുള്ള, കമനീയമായ


beauteous Edit
Adjective
    (poetic )beautiful, especially to the sight


Entries from Olam Open Database

Beauteous(adjective)::
    സൗന്ദര്യമുള്ള,
    കമനീയമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hatter, അമണ്ടില, അലതാരി, സാരസം, well and truly


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean