മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

beauteous Edit
    സൗന്ദര്യമുള്ള, കമനീയമായ


beauteous Edit
Adjective
    (poetic )beautiful, especially to the sight


Entries from Olam Open Database

Beauteous(adjective)::
    സൗന്ദര്യമുള്ള,
    കമനീയമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neurosis, അഭിശംസക, അധിരോഹന്‍, ഉഴയ്ക്കുക, പണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean