മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

baulk Edit
    വയലിലെ ഇടവരമ്പ്, ചതുരത്തടി, പ്രതിബന്ധം


baulk Edit
Noun
    the area on a billiard table behind the balkline


baulk Edit
Noun
    something immaterial that interferes with or delays action or progress


baulk Edit
Noun
    one of several parallel sloping beams that support a roof


baulk Edit
Verb
    refuse to comply


baulk Edit
Verb
    pause or hold back in uncertainty or unwillingness


Entries from Olam Open Database

Baulk(verb)::
    തടസ്സം മൂലം മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ വിസമ്മതിക്കുക,
    തടസ്സം ചെയ്യുക,
    നിരാശപ്പെടുത്തുക,
    മാറിക്കളയുക,
    യാത്രക്കിടയില്‍ നില്‌ക്കുക (കുതിരയെപ്പോലെ),

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ debauch, അന്തര്‍വീക്ഷണം, ഉപകാന്ത, ദിവ്യവര്‍ഷം, നാടന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean