മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bauble Edit
    വിലകുറഞ്ഞ പദാര്‍ത്ഥം, കളിപ്പാട്ടം, നിസ്സാരകാര്യം


bauble Edit
Noun
    a mock scepter carried by a court jester


bauble Edit
Noun
    cheap showy jewelry or ornament on clothing


Entries from Olam Open Database

Bauble(noun)::
    ക്ഷുദ്രാഭരണം,
    വിദൂഷകന്റെ ദണ്‌ഡ്‌,
    ക്രിസ്‌മസ്‌ മരത്തില്‍ തൂക്കുന്ന ചെറുഗോളം,
    വിലകുറഞ്ഞ പദാര്‍ത്ഥം,
    നിസ്സാരകാര്യം,
    കളിപ്പാട്ടം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ radiant, അളു, വൃത്തിഹീന, അത്യാവശ്യം, പുണ്ണ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean