മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

batik Edit
    വസ്ത്രത്തില്‍ ചായം കൊണ്ട് ചിത്രപ്പണികള്‍ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി


batik Edit
Noun
    a dyed fabric; a removable wax is used where the dye is not wanted


batik Edit
Verb
    dye with wax
eg: Indonesian fabrics are often batiked


Entries from Olam Open Database

Batik(noun)::
    വസ്‌ത്രത്തില്‍ ചായംകൊണ്ട്‌ ചിത്രപ്പണികള്‍ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി,
    അപ്രകാരം വരച്ച ചിത്രപ്പണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circumambient, അധിതടം, അസൃഗ്വഹ, കിടയാവുക, ദിവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean