മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bathometer Edit
noun
    വെള്ളത്തിന്‍റെ ആഴം അളക്കുന്ന യന്ത്രം
    an instrument that measures the depth of water


Entries from Olam Open Database

Bathometer(noun)::
    വെള്ളത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുന്ന യന്ത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hooligan, അകൈശോരം, ഓരം, ആന്തം, പൂങ്കോഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean