മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

basilisk Edit
    പൂവന്‍കോഴിയിടുന്ന മുട്ടയില്‍നിന്ന് വിരിയുന്നതായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട സര്‍പ്പം


basilisk Edit
Noun
    (classical mythology) a serpent (or lizard or dragon) able to kill with its breath or glance


basilisk Edit
Noun
    ancient brass cannon


basilisk Edit
Noun
    small crested arboreal lizard able to run on its hind legs; of tropical America


Entries from Olam Open Database

Basilisk(noun)::
    പൂവന്‍കോഴിയിടുന്ന മുട്ടയില്‍നിന്ന്‌ വിരിയുന്നതായി സങ്കല്‍പിക്കപ്പെട്ട സര്‍പ്പം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ guild, body politic, അതിസര്‍ജ്ജനം, ഇരുവായ്ക്കുഴല്, ബാലഖില്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean