മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

barrage Edit
    ആറ്റിന്‍റെ കുറുക്കെയുള്ള കൃത്രിമ മണല്‍ത്തിട്ട


barrage Edit
Noun
    the rapid and continuous delivery of linguistic communication (spoken or written)
eg: a barrage of questions


barrage Edit
Noun
    the heavy fire of artillery to saturate an area rather than hit a specific target
eg: they laid down a barrage in front of the advancing troops


barrage Edit
Verb
    address with continuously or persistently, as if with a barrage
eg: The speaker was barraged by an angry audience


Entries from Olam Open Database

Barrage()::
    ആറ്റിന്റെ കുറുക്കെയുള്ള കൃത്രിമ മണല്‍തിട്ട,
    അണക്കെട്ട്,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിജ്ഞാപക, ആരുന്ന, മേല്‍പ്പുടവ, അശ്വന്‍, പാവകി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean