മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

baron Edit
    ഇടപ്രഭു, മാടമ്പി, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭസുസ്ഥാനികളില്‍ താണവന്‍


baron Edit
Noun
    a nobleman (in various countries) of varying rank


baron Edit
Noun
    a British peer of the lowest rank


baron Edit
Noun
    a very wealthy or powerful businessman
eg: an oil baron


Entries from Olam Open Database

Baron()::
    പ്രഭു,
Baron(noun)::
    ഇടപ്രഭു,
    ഇംഗ്ലീഷ്‌ പ്രഭുക്കളില്‍ താണവന്‍,
    മാടമ്പി,
    ഇംഗ്ലീഷ്‌ പ്രഭുസ്ഥാനികളില്‍ താണവര്‍,
    ചില ജഡ്‌ജിമാര്‍,
    ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനപ്പേര്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unabashed, അപിച്യ, ഒട്ട്, വിമൃഷ്ട, പുരഃസ്ഥ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean