മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

barge Edit
    പത്തേമാരി, കേളീനൗക, അലങ്കാരബോട്ട്


barge Edit
Noun
    a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on canals)


barge Edit
Verb
    push one's way
eg: she barged into the meeting room


barge Edit
Verb
    transport by barge on a body of water


Entries from Olam Open Database

Barge(noun)::
    പത്തേമാരി,
    കേളീനൗക,
    അലങ്കാരബോട്ട്‌,
    അടിവശം പരന്ന ഒരുതരം വളളം,
Barge(verb)::
    ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ നീങ്ങുക,
    ചെന്നുമുട്ടുക,
    തള്ളിക്കയറുക,
    അതിക്രമിച്ചു കടക്കുക,
    വെറുതെ നൗക അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുക,
    അലസമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trustworthiness, warble, അമലേചിതര്‍, ആപക്വം, ആണ്‍പാട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean