മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

banyan Edit
    പേരാല്‍, വടവൃക്ഷം, ഗുജറാത്തി വൈശ്യന്‍


banyan Edit
Noun
    East Indian tree that puts out aerial shoots that grow down into the soil forming additional trunks


banyan Edit
Noun
    a loose fitting jacket; originally worn in India


banyan
    പേരാല്‍


Entries from Olam Open Database

Banyan()::
    പേരാല്‍,
Banyan(noun)::
    ഗുജറാത്തി വൈശ്യന്‍,
    വടവൃക്ഷം,
    ബനിയന്‍ എന്ന ഉള്ളുടുപ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blond, cognition, decorous, fore, tiro


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean