മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ballyhoo Edit
    അപരചാരണബഹളം, അനാവശ്യമായ ഒച്ചപ്പാട്


ballyhoo Edit
Noun
    blatant or sensational promotion


ballyhoo Edit
Verb
    advertize noisily or blatantly


Entries from Olam Open Database

Ballyhoo(noun)::
    ശബ്‌ദകോലാഹലം,
    ഒച്ചപ്പാട്‌,
    പ്രചാരണബഹളം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gauge, അന്തരായം, അനാദരിക്കുക, അഭ്യുത്ഥാനം, ഉദ്യമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean