മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

balloon Edit
    ബലൂണ്‍, ചൂടുള്ള വായുവും മറ്റും നിറച്ചതും ആകാശത്തിലേക്കുയരാന്‍ കഴിവുള്ളതുമായ ഗോളം


balloon Edit
Noun
    large tough nonrigid bag filled with gas or heated air


balloon Edit
Noun
    small thin inflatable rubber bag with narrow neck


balloon Edit
Verb
    ride in a hot-air balloon
eg: He tried to balloon around the earth but storms forced him to land in China


balloon Edit
Verb
    become inflated
eg: The sails ballooned


Balloon
    ഊതിപ്പൊന്തി, ഊതുണ്ടത്


Entries from Olam Open Database

Balloon()::
    ബലൂണ്‍,
Balloon(noun)::
    പൊള്ളയായ വസ്‌തു,
    ചൂടുള്ള വായുവും മറ്റും നിറച്ചതും ആകാശത്തിലേക്കുയരാന്‍ കഴിവുള്ളതുമായ ഗോളം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bloomer, blot, gabble, അനുദഗ്ര, ഇടവാഴ്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean