മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

backfire Edit
    യന്ത്രക്കുഴലില്‍ അസമയത്തു തീപിടുത്തം


backfire Edit
    വിപരീതഫലം ഉളവാകുക
    (v) Come back to the originator of an action, with an undesired effect


backfire Edit
Noun
    the backward escape of gases and unburned gunpowder after a gun is fired


backfire Edit
Noun
    a loud noise made by the explosion of fuel in the manifold or exhaust of an internal combustion engine


backfire Edit
Noun
    a fire that is set intentionally in order to slow an approaching forest fire or grassfire by clearing a burned area in its path


backfire Edit
Noun
    a miscalculation that recoils on its maker


backfire Edit
Verb
    come back to the originator of an action with an undesired effect
eg: Your comments may backfire and cause you a lot of trouble


backfire Edit
Verb
    emit a loud noise as a result of undergoing a backfire
eg: My old car backfires all the time


backfire Edit
Verb
    set a controlled fire to halt an advancing forest to prairie fire


Entries from Olam Open Database

Backfire(verb)::
    തിരിച്ചടിക്കുക,
    അപ്രതീക്ഷിതമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ royalty, Whilst, ചിത്രലേഖകന്‍, അകിട്, പ്രസന്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean