മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

backbite Edit
    ഏഷണി പറയുക, അപവാദം പറയുക


backbite Edit
Verb
    say mean things


Entries from Olam Open Database

Backbite(verb)::
    ആളില്ലാത്ത തക്കം നോക്കി അയാളെപ്പറ്റി ദൂഷ്യം പറയുക,
    കുശുമ്പ്‌ പറയുക,
    ഏഷണി പറയുക,
    അപവാദം പറയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rustic, sluggish, ചക്രാനിലന്‍, മൂലികന്‍, അത്രാന്തരേ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean