മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bacilliform Edit
    ദണ്ഡിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള


bacilliform Edit
Adjective
    formed like a bacillus


Entries from Olam Open Database

Bacilliform(adjective)::
    ദണ്‌ഡിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള,
Bacilliform(noun)::
    വടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ earldom, misbelieve, അരിക്കൂട്ട, അകോതിരം, ആധര്‍ഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean