മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

auto Edit
    സ്വയം എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള ഉപപദം


auto Edit
Noun
    a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal combustion engine


Entries from Olam Open Database

Auto(noun)::
    സ്വയം എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള ഉപപദം,
    മോട്ടോര്‍വാഹനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ electrical, litterateur, അക്കാദമി, ആളുന്തിരാഗം, വേദശിരസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean