മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aureole Edit
    തലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള വൃത്താകാരപ്രഭാമണ്ഡലം


aureole Edit
Noun
    the outermost region of the sun's atmosphere; visible as a white halo during a solar eclipse


aureole Edit
Noun
    an indication of radiant light drawn around the head of a saint


Entries from Olam Open Database

Aureole(noun)::
    തലയക്കു ചുറ്റുമുള്ള വൃത്താകാര പ്രഭാമണ്‌ഡലം,
    പരിവേഷം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ collar, divagate, വിച്ഛിത്തി, തിലോദകം, ദ്വാദശാത്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean