മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

audition Edit
    ശ്രവണശക്തി, നാദപരീക്ഷ


audition Edit
verb
    നാദപരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുക, അഭിനയം- പാട്ട് - നൃത്തം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക അവസരത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യത പരീക്ഷിക്കല്‍
    perform in order to get a role
eg: She auditioned for a role on Broadway


audition Edit
noun
    ശ്രവണശക്തി
    the ability to hear; the auditory faculty


audition Edit
noun
    നാദപരീക്ഷ
    a test of the suitability of a performer


Entries from Olam Open Database

Audition(noun)::
    ശ്രവണശക്തി,
    പാദപരീക്ഷ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ secund, ambivert, body politic, അമുണ്ടില, ആന്ധ്രന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean