മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

attest Edit
    സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക, സാക്ഷിയായി ഒപ്പിടുക


attest Edit
Verb
    provide evidence for; stand as proof of; show by one's behavior, attitude, or external attributes
eg: His high fever attested to his illness


attest Edit
Verb
    authenticate, affirm to be true, genuine, or correct, as in an official capacity
eg: I attest this signature


attest Edit
Verb
    give testimony in a court of law


attest Edit
Verb
    establish or verify the usage of
eg: This word is not attested until 1993


Entries from Olam Open Database

Attest(verb)::
    ഉറപ്പിക്കുക,
    സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക,
    സാക്ഷിപറയുക,
    സാക്ഷിയായി ഒപ്പിടുക,
    സാക്ഷിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുക,
    തെളിവു നല്‍കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ controvertible, gratification, liberalize, provide, മണിഘട്ടനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean