മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

atlas Edit
    ഭൂപടപുസ്തകം


atlas Edit
Noun
    a collection of maps in book form


atlas Edit
Noun
    the 1st cervical vertebra


atlas Edit
Noun
    a figure of a man used as a supporting column


Atlas Edit
Noun
    (Greek mythology) a Titan who was forced by Zeus to bear the sky on his shoulders


Entries from Olam Open Database

Atlas()::
    ഭൂമിയെ താങ്ങിനിറുത്തുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് ദേവന്‍,
    തലയോടിനെ താങ്ങുന്ന ആധാരാസ്ഥി,
    ഭൂപടപുസ്‌തം,
Atlas(noun)::
    ഭൂപടപുസ്തകം,
    ദേശപടപുസ്തകം,
    ഭൂപടപുസ്‌തകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reorganization, അകൗലീന്യം, അലാബുനി, ഇന്ദ്രതോയ, അധികരണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean