മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

athletics Edit
    കായികഭ്യാസങ്ങള്‍, വ്യായാമം


athletics Edit
Noun
    an active diversion requiring physical exertion and competition


athletics Edit
Noun
    a contest between athletes


athletics Edit
Noun
    participation in sports events as an extracurricular activity


Entries from Olam Open Database

Athletics(noun)::
    കായികവിദ്യകള്‍,
    മത്സരാഭ്യാസങ്ങള്‍,
    കായികാഭ്യാസങ്ങള്‍,
    വ്യായാമം,
    സ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recrudescent, rejuvenate, അതിവാഹിതന്‍, അന്തണം, മംഗല്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean