മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

athenaeum Edit
    സരസ്വതീക്ഷേത്രം, സാഹിത്യസമാജം


athenaeum Edit
Noun
    a literary or scientific association for the promotion of learning


athenaeum Edit
Noun
    a place where reading materials are available


Entries from Olam Open Database

Athenaeum()::
    സാഹിത്യസമാജം,
Athenaeum(noun)::
    പ്രാചീന ഏഥന്‍സിലെ സരസ്വതീക്ഷേത്രം,
    വിജ്ഞാനമന്ദിരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recompense, ആലിഞ്ജരം, ആനുപദിക, ഇയ്യപ്പാവ, മാര്‍ഗ്ഗശാല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean