മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

asleep Edit
    ഉറങ്ങുന്ന, ഉറക്കത്തില്‍


asleep Edit
Adjective
    in a state of sleep
eg: were all asleep when the phone rang


asleep Edit
Adjective
    in a state of sleep
eg: fell asleep at the wheel


asleep Edit
Adjective
    lacking sensation
eg: my foot is asleep


asleep Edit
Adjective
    dead


asleep Edit
Adverb
    into a sleeping state
eg: he fell asleep


asleep Edit
Adverb
    in the sleep of death


Entries from Olam Open Database

Asleep(adjective)::
    ഉറങ്ങുന്ന,
    മരവിച്ച,
    ജഡീഭൂതമായ,
    നിശ്ചേഷ്‌ടമായ,
Asleep(adverb)::
    ഉറക്കത്തില്‍,
    നിദ്രയില്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abdicate, ണകാന്നം, ഭാഗാധാനം, ചക്കാത്ത്, അപശ്രീ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean