മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

asinine Edit
    കഴുതകളെ സംബന്ധിച്ച


asinine Edit
Adjective
    devoid of intelligence


Entries from Olam Open Database

Asinine(adjective)::
    ബുദ്ധിശൂന്യമായ,
    കഴുതയെപ്പോലുള്ള,
    കഴുതകളെ സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ psalter, reproduce, situate, tiptop, ആടിയെണ്ണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean