മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

asexual Edit
    ലിംഗഹീനരായ, ലിംഗഭേദമില്ലാത്ത


asexual Edit
Adjective
    not having or involving sex
eg: an asexual spore


asexual Edit
Adjective
    not having or involving sex
eg: asexual reproduction


Entries from Olam Open Database

Asexual(adjective)::
    ലൈംഗികബന്ധങ്ങളില്‍ താല്‌പര്യമില്ലാത്ത,
    അയോനിജരായ,
    ലിംഗഹീനരായ,
    ലിംഹഭേദമില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bedim, അപരിഹാര്യം, അംശുമര്‍ദ്ദനം, ആത്തിലിപ്പ, പ്രതിശമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean