മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

arete Edit
noun
    കീഴ്ക്കാന്തൂക്കായ പര്‍വ്വതശിഖരം


Entries from Olam Open Database

Arete(noun)::
    കീഴ്‌ക്കാന്തൂക്കായ ശിഖരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indeed, പ്രാചീനവീതം, വക്താവ്, മ്ലിഷ്ടം, പരിഖ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean