മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

are Edit
noun
    മെട്രിക്ഭൂമിയളവിന്‍റെ ഏകകം, 100 ച.മീറ്റര്‍
    A unit of surface area equal to 100 square meters


are Edit
adverb
    ആകുന്നു, ഭവിക്കുന്നു


Entries from Olam Open Database

Are()::
    ആകുന്നു,
Are(adverb)::
    ഭവിക്കുന്നു,
Are(noun)::
    മെട്രിക്ക്‌ ഭൂമിയളവിന്റെ ഏകകം,
    100 ച.മീറ്റര്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incomprehensible, atlantic, അധികരണഭോജകന്‍, പ്രായണീയ, ചര്‍ച്ചിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean