മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

archangel Edit
noun
    പ്രധാന ദൈവദൂതന്‍


archangel Edit
noun
    മാലാഖമാരില്‍ പ്രധാനി
    an angel ranked above the highest rank in the celestial hierarchy
More details: Michael, Raphael, Gabriel, Uriel, Raguel, Remiel and Saraqael.


archangel Edit
Noun
    a biennial cultivated herb; its stems are candied and eaten and its roots are used medicinally


Entries from Olam Open Database

Archangel(noun)::
    പ്രധാന ദൈവദൂതന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇഞ്ചിക്കണക്കറി, ചിലമ്പ്, വാറ്റ്, വീട്ടി, മയസ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean