മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

archaic Edit
adjective
    പഴയ, പുരാതനമായ


archaic Edit
adjective
    പുരാതനകാലത്തെ, ചരിത്രാതീതമായ
    so extremely old as seeming to belong to an earlier period
eg: archaic laws


archaic Edit
Adjective
    little evolved from or characteristic of an earlier ancestral type
eg: archaic forms of life


Entries from Olam Open Database

Archaic(adjective)::
    പുരാതനകാലത്തെ,
    പ്രചാരലുപ്‌തമായ,
    പഴയ,
    പ്രയോഗലുപ്‌തമായ,
    പുരാതനമായ,
    ഇപ്പോള്‍ നടപ്പില്ലാത്ത,
    ചരിത്രാതീതമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ garment, kindred, whelm, വിഫലം, ഉദവസിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean