മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

arable Edit
    കൃഷിയോഗ്യമായ


arable Edit
Adjective
    (of farmland) capable of being farmed productively


Entries from Olam Open Database

Arable(adjective)::
    ഉഴവിനു യോഗ്യമായ,
    കൃഷി യോഗ്യമായ,
    കൃഷിയോഗ്യമായ,
Arable(noun)::
    ഉഴുതനിലം,
    ഉഴാന്‍ പറ്റിയ നിലം,
    കൃഷിയ്ക്കനുയോഗ്യമായ,
    ഉഴാവുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ modulus, ninny, regatta, അജമോജദ്രവം, ബ്രഹ്മഘ്നന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean