മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aqueduct Edit
    നീര്‍ച്ചാല്‍, ഓവ്


aqueduct Edit
Noun
    a conduit that resembles a bridge but carries water over a valley


Entries from Olam Open Database

Aqueduct(noun)::
    നീര്‍ച്ചാല്‍,
    ഓവ്‌,
    കനാല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bogie, പ്രഗുണീകരിക്കുക, പണ്ഡിതിമാവ്, പ്രോത്സാഹകന്‍, പ്രാരംഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean