മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

appreciable Edit
    ഗണനീയമായ, എടുത്തുപറയത്തക്ക, ഗണ്യമായ


appreciable Edit
Adjective
    enough to be estimated or measured
eg: appreciable amounts of noxious wastes are dumped into the harbor


Entries from Olam Open Database

Appreciable()::
    എടുത്തുപറയത്തക്കൃ,
    ഗണ്യമായ,
    എടുത്തു പറയത്തക്കതായ,
    അഭിനന്ദനീയമായ,
Appreciable(adjective)::
    ഗണനീയമായ,
    സുഗ്രാഹ്യമായ,
    കാര്യമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chaperon, അവശേഷം, വിശ്രവണം, പണിയല്‍, പ്രഗുണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean