മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

appliance Edit
    ഉപായം, ഉപകരണം


appliance Edit
Noun
    a device or control that is very useful for a particular job


appliance Edit
Noun
    durable goods for home or office use


Entries from Olam Open Database

Appliance(noun)::
    ഉപായം,
    ഉപകരണം,
    യന്ത്രാപകരണങ്ങള്‍,
    യന്ത്രം,
    സാമഗ്രി,
    പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുളള സാധനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demur, toe, അംബരി, യാക്ക, യഥാതഥസാഹിത്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean