മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

appease Edit
    പ്രീണിപ്പിക്കുക, സന്തോഷിപ്പിക്കുക


appease Edit
Verb
    cause to be more favorably inclined; gain the good will of


appease Edit
Verb
    overcome or allay


appease Edit
Verb
    make peace with


Entries from Olam Open Database

Appease(verb)::
    പ്രീണിപ്പിക്കുക,
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക,
    സമാധാനപ്പെടുത്തുക,
    പ്രസാദിപ്പിക്കുക,
    പ്രശാന്തമാക്കുക,
    തത്വങ്ങള്‍ ബലികഴിച്ചുപോലും തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക,
    മനസ്സുതണുപ്പിക്കുക,
    സന്തോഷിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mislead, അക്ഷഗ്ലഹന്‍, ആവനേയന്‍, ഭ്രമിണി, ചെമ്മെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean