മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

appal Edit
    ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, അലട്ടുക


appal Edit
Verb
    strike with disgust or revulsion


appal Edit
Verb
    fill with apprehension or alarm; cause to be unpleasantly surprised


Entries from Olam Open Database

Appal()::
    അന്പരപ്പിക്കുക,
    സംഭ്രമിപ്പിക്കല്‍,
    നടുക്കം,
Appal(verb)::
    ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക,
    വിരട്ടുക,
    അലട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ relegate, stratum, അഞ്ചൊല്ലാള്‍, അമൃതഫല, അജക്ഷീരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean