മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aphonia Edit
    ശബ്ദക്ഷയം, ഒച്ചയടപ്പ്,. സംഭാഷണശക്തിക്ഷയം


aphonia Edit
Noun
    a disorder of the vocal organs that results in the loss of voice


Entries from Olam Open Database

Aphonia(noun)::
    ശബ്‌ദക്ഷയം,
    സംഭാഷണശക്തിക്ഷയം,
    ഒച്ചയടപ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vine, അടയ്ക്കവാതല്, അഡ്ഡിക, അഹസ്ത്യ, യമലോകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean