മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

antilog Edit
    ലൊഗ്, ആന്‍റിലൊഗരിദം


antilog Edit
Noun
    the number of which a given number is the logarithm


Entries from Olam Open Database

Antilog(noun)::
    വര്‍ഗമാനസംഖ്യയുള്ള കണക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dog fired, അതിഭാരഗം, അനിലഘ്ന, മിടറ്, അസമഗ്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean