മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anthracite Edit
    കല്‍ക്കരിയുടെ കടുപ്പമുള്ള ഒരു രൂപം


anthracite Edit
Noun
    a hard natural coal that burns slowly and gives intense heat


Entries from Olam Open Database

Anthracite(noun)::
    കല്‍ക്കരിയുടെ കടുപ്പമുള്ള ഒരു രൂപം,
    നിര്‍ധൂമാംഗാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട്ടാലിക, അഗ്നിവര്‍ണ്ണ, അക്ഷാമ, യഥാ, മരണാന്ത


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean