മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anthracite Edit
    കല്‍ക്കരിയുടെ കടുപ്പമുള്ള ഒരു രൂപം


anthracite Edit
Noun
    a hard natural coal that burns slowly and gives intense heat


Entries from Olam Open Database

Anthracite(noun)::
    കല്‍ക്കരിയുടെ കടുപ്പമുള്ള ഒരു രൂപം,
    നിര്‍ധൂമാംഗാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spikelet, അടിപിടി, അക്ഷന്തവ്യ, അനുഷംഗം, വ്രതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean