മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

antenna Edit
    ശൃംഗിക


antenna Edit
Noun
    an electrical device that sends or receives radio or television signals


antenna Edit
Noun
    sensitivity similar to that of a receptor organ
eg: he had a special antenna for public relations


antenna Edit
Noun
    one of a pair of mobile appendages on the head of e.g. insects and crustaceans; typically sensitive to touch and taste


Entries from Olam Open Database

Antenna()::
    സ്പര്‍ശനി,
    ക്ഷുദപ്രാണികളുടെ സ്പര്‍ശശക്തിയുളള കൊന്പ്.,
Antenna(noun)::
    വായുസംബന്ധമുള്ള കമ്പി,
    ശൃംഗിക,
    ക്ഷുദ്രപ്രാണികളുടെ സ്‌പര്‍ശ ശക്തിയുള്ള കൊമ്പ്‌,
    ഏരിയല്‍,
    ആന്റിന,
    ക്ഷുദ്രപ്രാണികളുടെ സ്‌പര്‍ശശക്തിയുള്ള കൊമ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ erratum, gazette, ആശുശുക്ഷണി, ഫാല്ഗുനന്‍, വരുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean