മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

analyze Edit
    വിഗ്രഹിക്കുക, വ്യവച്ഛേദിക്കുക, അപഗ്രഥിക്കുക


analyze Edit
Verb
    consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning
eg: analyze a sonnet by Shakespeare


analyze Edit
Verb
    consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning
eg: analyze the evidence in a criminal trial


analyze Edit
Verb
    consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning
eg: analyze your real motives


analyze Edit
Verb
    make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features
eg: analyze a specimen


analyze Edit
Verb
    make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features
eg: analyze a sentence


analyze Edit
Verb
    make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features
eg: analyze a chemical compound


analyze Edit
Verb
    break down into components or essential features
eg: analyze today's financial market


analyze Edit
Verb
    subject to psychoanalytic treatment
eg: I was analyzed in Vienna by a famous psychiatrist


Entries from Olam Open Database

Analyze(verb)::
    അപഗ്രഥിക്കുക,
    വിശകലനം ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deflect, hedonic, അനുചാരകന്‍, ബൃത്താനിക, മനംമയക്കുന്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean