മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

analog or analogue Edit
    ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വോള്‍ട്ടേജ് പോലുള്ള സംഖ്യാധിഷ്ഠിത വിവരങ്ങളെ, ആനുക്രമമായി മാറുന്ന ഭൗതികമാത്രകളായി അളക്കുകയും സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crochet, liaison, spectrology, unbalanced, അകൗടകിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean