മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anachronism Edit
    കാലഗണനാസ്ഖലനം, കാലത്തിനനുരൂപമല്ലാത്തത്


anachronism Edit
Noun
    something located at a time when it could not have existed or occurred


anachronism Edit
Noun
    an artifact that belongs to another time


anachronism Edit
Noun
    a person who seems to be displaced in time; who belongs to another age


Entries from Olam Open Database

Anachronism()::
    കാലഗണനയിലുള്ള തെറ്റ്,
    പഴഞ്ചനായ ആശയം,
    കാലത്തിനു ചേരാത്ത കാര്യം,
    കാലത്തിനനുരൂപമല്ലാത്തത്,
    കാലത്തിനനരൂപമല്ലാത്തത്‌,
Anachronism(noun)::
    കാലനിര്‍ദ്ദേശ പ്രമാദം,
    കാലത്തിനനുരൂപമല്ലാത്തത്‌,
    പിഴ,
    കാലഗണനാസ്‌ഖലനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agency, cheroot, ഭുജംഗാക്ഷി, പയറ്റുക, പ്രത്യാദിഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean