മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

an Edit
    വല്ല, ഒരു


an Edit
Article
    indefinite article, "an" is use before a vowel sound, "a" otherwise


AN Edit
Noun
    an associate degree in nursing


an
    ഊം, കേളികൊട്ട്, അപാത്രം, കുറുപ്പ്, അണുക, ധുരീണന്‍, ച്യവനപ്രാശം, കോന്ത്രപ്പല്ല്, ഛ, കാപ്പിരി, അണ്ടം, അധികാരി, വിലേപം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bicycle, plethora, ഇഞ്ചാന്‍, മന്ദ, അപ്പാത്തിക്കരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean