മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ampoule Edit
    കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള മരു്നു നിറച്ച ചെറിയ കുപ്പി


ampoule Edit
Noun
    a small bottle that contains a drug (especially a sealed sterile container for injection by needle)


Entries from Olam Open Database

Ampoule(noun)::
    കുത്തിവയ്‌ക്കാനുള്ള മരുന്നുനിറച്ച ചെറിയ കുപ്പി,
    കുത്തിവയ്‌ക്കാനുള്ള മരുന്നു നിറച്ച ചെറിയ കുപ്പി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ domination, patrician, reminiscent, അഭഞ്ജന, പ്രാണനാഡി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean